DARWEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba: Warszawa, adres: aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, kod pocztowy: 02-797

 

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer KRS: 0000713816

 

NIP: 5252736973

 

Kapitał zakładowy: 105.000,00 PLN

 

Spółka jest częścią grupy kapitałowej Ronson Development SE

www.ronson.pl

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd spółki, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych (zwanego także dalej: „KSH”), Plan Połączenia spółki Wrocław 2016 sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami pod firmą: (i) Darwen sp. z o.o. (ii) Truro sp. z o.o. oraz (iii) Totton sp. z o.o. (spółki, o których mowa w punktach (i) – (iii) łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”), które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

 

Spółka jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez łączące się spółki w dniu 1 grudnia 2022 r.

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI